Over de stichting

Gegevens  en verantwoording Stichting De Eppenhuizer Kerk

 • Eppenhuizer kerkStichting De Eppenhuizer Kerk
 • Doelstelling van de stichting: beheer en instandhouding van het kerkgebouw te Eppenhuizen
 • RSIN nummer: 816221261

Bestuursleden

Voorzitter: Dhr. H.H. Forma
Secretaris: Dhr. O. Kalkhoven, e-mail: secretaris@eppenhuizerkerk.nl
Penningmeester: Mevr. M.S. Heidinga
Leden:  Dhr. N. Folkersma te Eppenhuizen en Dhr. G. Broekhuizen te Zandeweer

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid van de stichting: geen van bij de stichting aangesloten bestuursleden of bij de stichting betrokken vrijwilligers krijgt een geldelijke vergoeding voor het werk dat zij voor de stichting verrichten. Honderd procent van de inkomsten van de stichting komen ten goede aan het instandhouden van het kerkgebouw.

Contactgegevens:

O. Kalkhoven, Kantsterweg 9, 9996 VH Eppenhuizen 0595-464461,
e-mail: secretaris@eppenhuizerkerk.nl

Adres van de kerk:

Eppenhuizerweg 6, 9996 VD Eppenhuizen

Het beleidsplan van Stichting De Eppenhuizer Kerk

Het doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het beheer en de instandhouding van het kerkgebouw.
Het beleid is er primair op gericht om het kerkgebouw in goede staat te houden en zodoende voor de toekomst te behouden. Uiterlijk mag er aan het gebouw niets veranderen zodat het gebouw de directe omgeving kan blijven sieren en het kerkje als een baken in het Groninger landschap behouden zal blijven.
Secundair wil de stichting zich ook inzetten voor het behoud van de preekstoel, het bij de kerk behorende baarhuisje en de rond de kerk gelegen graven. De stichting ziet deze combinatie van onroerende zaken als een eenheid die, in samenhang met elkaar, het historisch perspectief versterken. 
Bij het kerkje staat, op de fundamenten van de oude stenen klokkentoren uit de vijftiende eeuw, een baarhuisje annex duiventil. Deze combinatie komt in de provincie Groningen verder nergens meer voor.
In het kerkje staat de originele preekstoel uit de in 1882 gesloopte kerk. Deze preekstoel uit 1755 heeft de status van rijksmonument. De kerk zelf is een ‘vanwege’ monument.
Dit houdt in dat het kerkje geen eigen (rijks)monumentale waarde heeft maar alleen in samenhang met de aanwezige preekstoel. Hierdoor zijn rijkssubsidies voor het kerkgebouw helaas onbereikbaar. 

Het bestuur

Ten minste 4 van de 5 bestuursleden zijn uit het dorp afkomstig zodat zij feeling met de lokale bevolking en gebruiken hebben. Tevens hebben zij zo goed zicht op het wel en wee van het kerkje. 
De stichting zal ook in de toekomst behoefte hebben aan een nieuwe generatie bestuursleden. Deze bestuursleden zullen grotendeels uit het dorp moeten komen. Door het dorp nauw bij de kerk te betrekken, hoopt het bestuur dat er ter zijner tijd onder de dorpsbewoners voldoende belangstelling zal zijn voor een functie binnen de stichting.

Financiën

De financiële middelen die het bestuur ten dienste staan en in staat moeten stellen het beleid uit te voeren zijn:
 • huuropbrengsten uit de verhuur van het schip van de kerk
 • incidentele subsidies
 • donaties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten.

Het beleidsplan voor de jaren 2023 tot 2027

  • Het realiseren van een optimaal onderhouden kerkgebouw en het eerbaar houden/bijwerken van grafstenen, graven en kerkhof.
  • Het uitvoeren van het meerjarenplan onderhoudsplan 2022 – 2027.
  • Het verwerven van de grond rondom de kerk en het baarhuisje, de toegangsweg, het parkeerterreintje voor de kerk en de verhuurde tuinen grenzend een te toegangsweg.
  • Het blijven zoeken naar mogelijkheden om de preekstoel te restaureren.
  • Het aanbrengen van de verdwenen balustrade aan de hand van historische foto’s.
  • Het openstellen van het kerkgebouw voor publiek, meerdere keren per jaar en kostendekkend.
  • Het organiseren van activiteiten in de kerk voor de dorpsbewoners, meerdere malen per jaar en kostendekkend.
  • Het beschikbaar stellen van de kerk als mogelijke tentoonstellingsruimte voor exposities, te organiseren door verschillende culturele organisaties.
  • Het verwerven van fondsen en subsidie’s ten behoeve van enkele restauratie’s waaronder:
   • De restauratie van de preekstoel.
   • Het opnieuw aanbrengen van de Ornamenten op de hoeken van de voorgevel.
   • Het opnieuw aanbrengen van de historisch spatrand rondom de kerk.
   • Balustrade herstellen naar oude voorbeelden
   • Toegang wc via de gang herstellen en trap verplaatsen naar de wc ruimte.
Namens het bestuur van de stichting,
Eppenhuizen, 14 februari 2023
O. Kalkhoven
(secretaris)

Jaarverslagen (in pdf)

Getekende versies van deze verslagen worden op aanvraag toegestuurd of liggen ter inzage in het kerkgebouw.